Name Total creditRecent average credit Country
1) YLS@chem 872,977,651 1,332,868.21 Japan
2) nobby 218,793,909 1,166,792.34 Japan
3) tomo@body 255,342,065 835,131.15 Japan
4) tamtamrss 140,215,867 405,586.15 Japan
5) shirakawasho 53,788,285 149,908.38 Japan
6) kotatu 96,658,152 87,480.75 Japan
7) toshizou 5,207,497 7,011.85 Japan
8) takumi@maeda 30,011,026 211.11 Japan
9) do 3,130,272 201.57 Japan
10) wada@FCT@soccer 28,693,902 45.39 Japan
11) sinbun 116,087,385 35.14 Japan
12) hiro-beat 633,304,066 10.03 Japan
13) echigoyuki 20,289,275 0.10 Japan
14) Mio@ONE@LeafKey 12,859,373 0.10 Japan
15) tonguramu 930,250 0.10 Japan
16) ryoalmighty 107,232,061 0.10 Japan
17) divepoint 2,956,582 0.10 Japan
18) Golpie 3,691,025 0.10 Japan
19) F-15SE 39,750 0.10 Japan
20) fumi 184,868 0.10 Japan
Next 20
//